Văn bản hết hiệu lực
Về việc Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 107/2007/QĐ-BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU,

NHẬP KHẨU VIỆT NAM

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 15/6/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 6/3/1998 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước HS;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 2.  Bảng Danh mục này làm cơ sở để thực hiện xây dựng danh mục mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu; thống kê Nhà nước về xuất nhập khẩu và chính sách quản lý Nhà nước đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu.

Điều 3. Nội dung tiếng Việt của Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi được xây dựng hoàn toàn đồng nhất ở cấp độ 8 chữ số. Việc phân loại hàng hoá ở cấp độ trên 8 chữ số thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi hiện hành. Trường hợp Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi sửa đổi về nội dung tiếng Việt ở cấp độ 8 chữ số thì Danh mục sẽ tự động sửa theo.

Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung

Danh mục ban hành kèm theo (file .xls)

 

Về việc Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Số hiệu QĐ 107/2007/QĐ-BTC Ngày văn bản 25/12/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 11/03/2008
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Về việc Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Về việc Ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam