V/v Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
V/v Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
Số hiệu 203/2014/TT-BTC Ngày văn bản 22/12/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
V/v Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan