V/v Thuế xuất khẩu (Công ty CP tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 15/03/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1292/TCHQ-TXNK

V/v Thuế xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Công ty CP tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB

(26 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn 31/CNK ngày 26/02/2013 của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB về việc không thu thuế xuất khẩu đối với hàng được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và việc xử lý tiền thuế nộp thừa đã được quy định cụ thể tại Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB biết, liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu để kiểm tra lại hồ sơ cụ thể, đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 157/2011/TT-BTC và Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC để được xử lý cụ thể./.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

V/v Thuế xuất khẩu (Công ty CP tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB)
Số hiệu 1292/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/03/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Thuế xuất khẩu (Công ty CP tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB)
V/v Thuế xuất khẩu (Công ty CP tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB)