Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/UBTVQH11 Hết hiệu lực toàn bộ theo Luật XLVPHC năm 2013

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 31/2007/PL-UBTVQH11 
NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2007 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Pháp lệnh này sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2 tháng 7 năm 2002.

 

Điều 1

Sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định về quản chế hành chính như sau:

1. Bỏ khoản 5 Điều 22, Điều 27, khoản 7 Điều 30 và mục 5 Chương VII (bao gồm các điều từ Điều 102 đến Điều 109).

2. Bỏ cụm từ “và 27” tại khoản 3 Điều 1, tại khoản 2 các điều 3, 6 và 11.

Bỏ cụm từ “, quản chế hành chính” tại Điều 112, khoản 2 Điều 118 và tại Điều 119.

 

Điều 2

1. Kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực thì chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản chế hành chính; trường hợp đang xem xét áp dụng biện pháp quản chế hành chính thì chấm dứt việc xem xét; trường hợp đã ra quyết định mà chưa thi hành thì hủy bỏ quyết định đó; trường hợp quyết định đang được thi hành thì chấm dứt việc thi hành.

2. Những quy định trước đây về quản chế hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đều bị bãi bỏ.

3. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thi hành Pháp lệnh này.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Trọng

 

 

 

 

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/UBTVQH11 Hết hiệu lực toàn bộ theo Luật XLVPHC năm 2013
Số hiệu 31/2007/PL-UBTVQH11 Ngày văn bản 08/03/2007
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/04/2007
Cơ quan ban hành Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ngày hết hiệu lực
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/UBTVQH11 Hết hiệu lực toàn bộ theo Luật XLVPHC năm 2013
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/UBTVQH11 Hết hiệu lực toàn bộ theo Luật XLVPHC năm 2013