Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h15 ngày 24/01/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 386/TCHQ-GSQL

V/v Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7713/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2017 trao đổi với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 16/ATLĐ-QCKĐ ngày 11/01/2018 và công văn số 4771/LĐTBXH-ATLĐ ngày 29/11/2016 gửi Bộ Tài chính trả lời phản ánh của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19/01/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì việc kiểm tra chất lượng đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư chỉ áp dụng cho quá trình sản xuất, không áp dụng đối với hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành một số Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với một số mặt hàng như cần trục (tại Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016); thang máy điện (tại Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016...). Các Thông tư này có quy định về hoạt động công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, không phải là quy định hồ sơ, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Vì vậy, người nhập khẩu không phải xuất trình giấy chứng nhận hợp quy cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu các mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh thành phố được biết, thực hiện thống nhất./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 386/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 22/01/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH (HQ các tỉnh, thành phố)
Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành Bộ LĐ-TBXH (HQ các tỉnh, thành phố)