V/v Sử dụng danh mục hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS (Công ty cổ phần May Hồ Gươm)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 10/04/2014

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 393/GSQL-TH

V/v Sử dụng danh mục hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần May Hồ Gươm

(Địa chỉ: Số 201, đường Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 142/HG-HQ ngày 18/03/2014 của Công ty cổ phần May Hồ Gươm về việc xác nhận đóng ghép của kho hàng cho các lô hàng lẻ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 10/03/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2380/TCHQ-GSQL về việc sử dụng danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu từ CFS. Theo đó: để có cơ sở chứng minh hàng hóa đã xuất khẩu, khi làm thủ tục quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế, chủ hàng / người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ, trong đó có Bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu từ CFS ra của khẩu xuất có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất; Tổng cục Hải quan cũng thông báo và đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh CFS thực hiện nội dung hướng dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

V/v Sử dụng danh mục hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS (Công ty cổ phần May Hồ Gươm)
Số hiệu 393/GSQL-TH Ngày văn bản 08/04/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Sử dụng danh mục hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS (Công ty cổ phần May Hồ Gươm)
V/v Sử dụng danh mục hàng hóa XK chuyển cửa khẩu từ CFS (Công ty cổ phần May Hồ Gươm)