V/v Ủy thác XK, NK hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH Ych Protrade Chi nhánh Hà Nội)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 23/01/2013

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 575/TCHQ-GSQL

V/v Ủy thác XK, NK hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Ych Protrade Chi nhánh Hà Nội

(Đ/c: P102, Tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 10/2013 ngày 10/0/2013 của Công ty TNHH Ych Protrade Chi nhành Hà Nội về đề nghị hướng dẫn việc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Phần II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Căn cứ quy định trên thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ych Protrade Chi nhánh Hà Nội biết, thực hiện../.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Ủy thác XK, NK hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH Ych Protrade Chi nhánh Hà Nội)
Số hiệu 575/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 24/01/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Ủy thác XK, NK hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH Ych Protrade Chi nhánh Hà Nội)
V/v Ủy thác XK, NK hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH Ych Protrade Chi nhánh Hà Nội)