V/v Quy định về dán nhãn năng lượng (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 14/11/2013

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6772/TCHQ-GSQL

V/v Quy định về dán nhãn năng lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc quy định về dán nhãn năng lượng; trên cơ sở thống nhất ý kiến với Tổng cục Năng lượng tại công văn số 1458/TCNL-KHCN ngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Khi làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp;

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

Sau khi hàng hóa nhập khẩu được thông quan hoặc giải phóng hàng, doanh nghiệp chịu trách nhiệm làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 04/04/2012 của Bộ Công Thương.

2. Lộ trình thực hiện và Danh mục hàng hóa phải dán nhãn năng lượng:

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương

(công văn này thay thế công văn số 4142/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2013)

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

V/v Quy định về dán nhãn năng lượng (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 6772/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 13/11/2013
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Quy định về dán nhãn năng lượng (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Quy định về dán nhãn năng lượng (HQ các tỉnh, thành phố)