Văn bản hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu

Công văn này cập nhật lúc 14 giờ 40 phút ngày 14/04/2009

BỘ TÀI CHÍNH

_______

 

Số: 72/2009/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG TƯ

Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22

trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng thuộc nhóm 25.22: Vôi sống, vôi tôi và vôi chịu nước, trừ oxit canxi và hyđroxit canxi thuộc nhóm 28.25 quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ mức 10% thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 5%.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2009./.

KT. BỘTRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

V/v Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu
Số hiệu TT 70/2009/TT-BTC Ngày văn bản 07/04/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 22/05/2009
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ theo TT 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010
V/v Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu
V/v Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu