V/v Sửa đổi nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng
V/v Sửa đổi nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng
Số hiệu 710/2008/NQ-UBTVQH12 Ngày văn bản 28/11/2008
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ngày hết hiệu lực
V/v Sửa đổi nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng
V/v Sửa đổi nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng