V/v Áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp(HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 01/07/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 8300/BTC-CST

V/v Áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp của một số doanh nghiệp, cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương (tại công văn số 4530/BCT-QLCT ngày 27/5/2014),

Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn này thay thế công văn số 2015/BTC-TCHQ ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

V/v Áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp(HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 8300/BTC-CST Ngày văn bản 23/06/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp(HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp(HQ các tỉnh, thành phố)