Áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 (Công ty cổ phần Hằng Ngọc)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h10 ngày 08/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 180/TCHQ-TXNK

V/v Áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Hằng Ngọc

(Đ/c: Số nhà 171 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2018-CVHN ngày 17/12/2018 của Công ty cổ phần Hằng Ngọc (Công ty) hỏi về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 cho mặt hàng bao đay nhập khẩu từ Ấn Độ. (Công văn này có gửi cho Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế theo Phiếu trình Bộ số 21749 ngày 24/12/2018 của Văn phòng Bộ Tài chính và Phiếu chuyển số 1070/PC-TCT ngày 25/12/2018 của Tổng cục Thuế). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Mặt hàng Bao đay, loại dùng để đóng gói hàng, mới 100% thuộc nhóm 63.05 “Bao và túi, loại dùng để đóng gói hàng.”, phân nhóm 6305.10 " - Từ đay hoặc các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03:”, phân nhóm "- - Mới:”, mã số 6305.10.11 " - - -Từ đay”.

2. Trong giai đoạn từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019, mặt hàng có mã số 6305.10.11 nhập khẩu từ Ấn Độ thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0%.

Do vậy, trường hợp năm 2019, Công ty nhập khẩu mặt hàng Bao đay từ Ấn Độ được xác định có mã số HS là 6305.10.11, đáp ứng các điều kiện tại Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ, thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Hằng Ngọc biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- VP Bộ Tài chính;

- Tổng cục Thuế

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

 

Áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 (Công ty cổ phần Hằng Ngọc)
Số hiệu 180/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 07/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 (Công ty cổ phần Hằng Ngọc)
Áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 (Công ty cổ phần Hằng Ngọc)