Áp dụng thuế NK, thuế VAT đối với mặt hàng đường (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty TNHH TMDV Kinh Bắc; Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h45 ngày 27/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2007/TCHQ-TXNK

V/v Áp dụng thuế NK, thuế VAT đối với mặt hàng đường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

(Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

- Công ty TNHH TMDV Kinh Bắc

(Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc)

- Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương

(Lô E3-E4, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/QNS-TP ngày 10/2/2020 của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, công văn số 05/CV/KINHBAC ngày 13/01/2020 của Công ty TMHH TMDV Kinh Bắc, công văn số 16012020/NU-TCHQ ngày 16/01/2020 của Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và công văn số 188/HQHCM-TXNK ngày 21/01/2020 của Cục HQ TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng thuế nhập khẩu, thuế VAT đối với mặt hàng đường không áp dụng hạn ngạch thuế quan trong khuôn khố Hiệp định ATIGA. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

- Mặt hàng đường nhập khẩu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2020 thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA.

- Thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với mặt hàng đường thực hiện theo quy định tại điểm h, khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12. Theo đó, đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế VAT thuế suất 5%.

- Thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ HTQT, Vụ CST, Vụ PC;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Vụ PC, Cục GSQL;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

 

Áp dụng thuế NK, thuế VAT đối với mặt hàng đường (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty TNHH TMDV Kinh Bắc; Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương)
Số hiệu 2007/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 27/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Áp dụng thuế NK, thuế VAT đối với mặt hàng đường (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty TNHH TMDV Kinh Bắc; Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương)
Áp dụng thuế NK, thuế VAT đối với mặt hàng đường (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty TNHH TMDV Kinh Bắc; Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương)