Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu (Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh)
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu (Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh)
Số hiệu 275/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 22/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu (Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh)
Cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu (Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh)