Chấp nhận khai báo thủ công các tờ khai tái xuất, tái nhập (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h00 ngày 01/07/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4418/TCHQ-GSQL

V/v Chấp nhận khai báo thủ công các tờ khai tái xuất, tái nhập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng

(Đ/c: Tầng 25, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 310/DKSH-HTSX ngày 16/04/2020 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng về việc chấp thuận cho áp dụng khai báo thủ công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định các trường hợp người khai hải quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai giấy. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện gia hạn thời hạn tạm xuất/tạm nhập theo phương thức thủ công; khai và làm thủ tục hải quan tái nhập/tái xuất trên tờ khai giấy.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Đức Hùng

 

Chấp nhận khai báo thủ công các tờ khai tái xuất, tái nhập (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)
Số hiệu 4418/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 01/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Chấp nhận khai báo thủ công các tờ khai tái xuất, tái nhập (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)
Chấp nhận khai báo thủ công các tờ khai tái xuất, tái nhập (Công ty TNHH MTV Dầu khí Sông Hồng)