Chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thủy Điển tại Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h15 ngày 12/02/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 730/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Đại sứ quán Thủy Điển tại Việt Nam

(Tầng 15 Tòa nhà Dacha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 16/01/2019 của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đề nghị làm rõ nội dung công văn số 350/TCHQ- TXNK ngày 15/01/2019 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

a. Trường hợp tạm nhập xe buýt để chạy thử nghiệm cho dự án thí điểm, Tổng cục Hải quan đã trả lời tại công văn số 350/TCHQ-TXNK ngày 15/01/2019. Đề nghị Đại sứ quán Thụy Điển thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 350/TCHQ-TXNK nêu trên.

Căn cứ tính thuế và trị giá tính thuế được quy định tại Điều 5, Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

b. Trường hợp tạm nhập xe buýt để trưng bày trong hội nghị

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Đại sứ quán Thụy Điển tạm nhập, tái xuất xe buýt để trưng bày trong Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Thụy Điển - Việt Nam từ ngày 06/05/2019 đến ngày 08/05/2019 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định nêu trên, tuy nhiên, xe buýt tạm nhập chỉ được sử dụng vào mục đích “tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác” và phải tái xuất khẩu khi hết thời gian tổ chức sự kiện.

2. Về hoàn thuế nhập khẩu sau khi tái xuất

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với:

“Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan. Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp. Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chỉnh phủ. ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường họp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với xe buýt Volvo Hybrid khi tạm nhập khẩu để chạy thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tái xuất khẩu được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp. Việc xác định trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT- BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

Đề nghị Đại sứ quán Thụy Điển căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Văn phòng Tổng cục;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thủy Điển tại Việt Nam)
Số hiệu 730/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thủy Điển tại Việt Nam)
Chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thủy Điển tại Việt Nam)