Chính sách thuế GTGT (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h10 ngày 14/09/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6001/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng

Trả lời công văn số 001/TCHQ/2020 ngày 27/08/2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng đất nặn dùng cho học sinh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của công ty là mặt hàng “đất nặn dùng cho học sinh”, mã số 3407.00.10, không được quy định cụ thể tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, do đó, thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC là 10%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

 

Chính sách thuế GTGT (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng)
Số hiệu 6001/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 11/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Chính sách thuế GTGT (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng)
Chính sách thuế GTGT (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thắng)