Chính sách thuế loại hình SXXK (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 24/04/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2578/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế loại hình SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

(Đ/c: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 62/2020/CV/TTC-BH ngày 05/3/2020 của Công ty cổ phần Thành Thành Công — Biên Hòa về việc phản hồi về chính sách tháo gỡ khó khăn của ngành Mía đường Việt Nam của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính);

Theo các quy định nêu trên, thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân định kỳ báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan theo năm tài chính; tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho Chi cục hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất. Đề nghị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Vũ Thị Mai;

- Vụ PC, Vụ CST, Cục TCDN, Vụ HTQT-BTC;

- Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa;

- Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai;

- Lưu: VT, TXNK (04bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

 

Chính sách thuế loại hình SXXK (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Số hiệu 2578/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 23/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Chính sách thuế loại hình SXXK (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
Chính sách thuế loại hình SXXK (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)