Chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 03/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2527/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Thiên

(Đ/c: Thôn Đông Mai, xã Chỉ đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28-NT/CV/2019 ngày 15/3/2019, công văn số 10/CV-NT/2019 ngày 26/3/2019 của Công ty TNHH Ngọc Thiên về vướng mắc liên quan đến chính sách thuế xuất khấu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải,

1. Căn cứ các quy định nêu trên thì sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu; hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Để có cơ sở áp dụng chính sách miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản xác nhận Danh mục hoặc tiêu chí sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải nhằm phân biệt sản phẩm Công ty thực tế xuất khẩu với sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu khác.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Ngọc Thiên được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)
Số hiệu 2527/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)
Chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)