Chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 16/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 13764/BTC-CST

V/v Chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

                  Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng

(Địa chỉ: Số 49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 14-TCXIII/NHG ngày 19/9/2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng về chính sách ưu đãi thuế nhập khau hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 20 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định; "Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục ” thuộc trường hợp miễn thuế nhâp khẩu.

- Điều 21 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định:

"1. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 20 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Căn cứ xác định hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.... "

- Khoản 1, khoản 3 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm thi hành:

"1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 28 của Nghị định này.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục."

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1282/BGDĐT-KHTC ngày 1/4/2019 trả lời Công ty và Bộ Tài chính đã có công văn số 4031/BTC-CST ngày 5/4/2019 trả lời Công ty. Đề nghị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng)
Số hiệu 13764/BTC-CST Ngày văn bản 13/11/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng)
Chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng)