Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CPTPP (Đại sứ Quán Canada tại Hà Nội)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h40 ngày 11/02/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 758/TCHQ-GSQL

V/v Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CPTPP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:

Đại sứ Quán Canada tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và xin trân trọng trao đổi nội dung liên quan đến công hàm số HANOI-1959.

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 556/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2020 về chứng từ chứng minh về vận tải trong trường hợp hàng hóa quá cảnh, chuyến tải qua nước không thành viên trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương - CPTPP, với nội dung:

“Căn cứ Điều 6, Luật Điều ước quốc tế số  108/2016/QH13 này 9/4/2016 và Điều 5, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 3.18 và điểm d, khoản 1, Điều 3.24 của Hiệp định CPTPP;

Căn cứ điểm 7, khoản 4, Điều 1, Thông tư số 62/2019/TT-BTC;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 9791/BCT-XNK ngày 20/12/2019, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm d, khoản 1, Điều 3.24 của Hiệp định CPTPP về nghĩa vụ liên quan đến nhập khẩu quy định: “cung cấp tài liệu có liên quan, như chứng từ vận tải và trong trường hợp lưu trữ, chứng từ lưu trữ hoặc chứng từ hải quan trong trường hợp một Bên yêu cầu chứng minh các quy định tại Điều 3.18 Quá cảnh và chuyển tải đã được đáp ứng”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP nhưng hàng hóa không phải lưu kho tại nước không thành viên thì người khai hải quan cung cấp chứng từ vận tải cho cơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyển. Trường hợp hàng hóa được vận chuyên qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP và hàng hóa được lưu kho tại nước không thành viên thì người khai hải quan nộp chứng từ lưu giữ hoặc chứng từ hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyển .

Tổng cục Hải quan Việt Nam thông báo để Đại sứ quán Canada được biết. Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan xin được gửi tới Đại sứ quán Canada tại Hà Nội lời chào trân trọng nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CPTPP (Đại sứ Quán Canada tại Hà Nội)
Số hiệu 758/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 11/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CPTPP (Đại sứ Quán Canada tại Hà Nội)
Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CPTPP (Đại sứ Quán Canada tại Hà Nội)