Công bố danh mục quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính năm 2018
Công bố danh mục quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính năm 2018
Số hiệu 1112/HQĐNa-VP Ngày văn bản 10/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Công bố danh mục quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính năm 2018
Công bố danh mục quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính năm 2018