Công nhận địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
Công nhận địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 1642/HQĐNa-ĐKS Ngày văn bản 08/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Công nhận địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)
Công nhận địa điểm kiểm tra tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất (Các doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)