Đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC ( Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 06/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7161/TCHQ-TXNK

V/v Đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt.

(Đ/c: Lô IV-11, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV-10102018-001 ngày 10/10/2018 của Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt đề nghị hướng dẫn khai bổ sung Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

1. Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc) người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.

2. Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

3. Việc khai bổ sung chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đúng thủ tục về đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị. Trường hợp người khai hải quan không đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị và Phiếu theo thõi trừ lùi trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên, hàng hóa đã được thông quan và đưa vào sản xuất, lắp ráp thì cơ quan Hải quan không có cơ sở theo dõi, quản lý và thực hiện trừ lùi hàng hóa đối với hàng hóa đã nhập khẩu.

4. Trường hợp Công ty tiếp tục nhập khẩu máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, đề nghị Công ty thực hiện đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC dẫn trên để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.

Công văn này thay thế cho công văn số 6952/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Thu Hương

 

Đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC ( Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt)
Số hiệu 7161/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC ( Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt)
Đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC ( Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt)