Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái (Công ty TNHH Thiết bị điện LiOa)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 08/10/2019

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 11848/BTC-CST

V/v Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

                  Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị điện LiOa

(Địa chỉ: Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 140/CV-LiOA ngày 26/8/2019 của của Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA về đề nghị điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đồng thanh cái (busbar), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mặt hàng đồng ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 74.07. Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, nhóm hàng 7407 - Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình có khung thuế suất thuế xuất khẩu là 5-40%. Căn cứ nguyên tắc quy định thuế suất tại Điều 11 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và khung thuế suất thuế xuất khẩu nêu trên, tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đang quy định thuế xuất khẩu đối với mặt hàng đồng ở dạng thanh và que thuộc mã hàng 7407.10.40 là 5% bằng với mức sàn của khung thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thuộc thẩm quyền Quốc hội). Trường hợp mặt hàng đồng thanh cái của Công ty xuất khẩu phù hợp phân loại vào mã HS 7407.10.40 thì kiến nghị điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái từ 5% xuống 0% là vượt thẩm quyền của Chính phủ.

2. Theo quy định của Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đế thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Binh Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022, mặt hàng có mã HS 7407.10.40 có thuế suất thuế xuất khẩu là 10%. Theo lộ trình cam kết Hiệp định CPTPP, thuế xuất khẩu của mã HS 7407.10.40 sẽ được giảm về 0% vào năm 2029.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA được biết và thực hiện theo quy định hiện hành./.

- Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Vụ PC, Vụ HTQT, TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái (Công ty TNHH Thiết bị điện LiOa)
Số hiệu 11848/BTC-CST Ngày văn bản 04/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái (Công ty TNHH Thiết bị điện LiOa)
Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái (Công ty TNHH Thiết bị điện LiOa)