Ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu ( Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h45 ngày 20/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3631TCHQ-GSQL

V/v Ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và phúc đáp công hàm số 58/BF-2021 về vướng mắc liên quan đến ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu như sau:

1. Về ghi nhãn phụ:

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định:

"Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghì bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc ".

Tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định:

“Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định này khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc".

Như vậy, căn cứ các quy định trên, việc ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.

2. Về việc cơ quan hải quan kiểm tra việc dán nhãn trên hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục thông quan:

Đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa trên nhãn gốc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP nêu trên và đối chiếu, kiểm tra thông tin trên nhãn của hàng hóa nhập với thông tin khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu để xác định việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu đúng với quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Pháp lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu ( Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)
Số hiệu 3631TCHQ-GSQL Ngày văn bản 19/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu ( Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)
Ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu ( Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)