Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h45 ngày 18/11/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5419/TCHQ-TXNK

V/v Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá

(Địa chỉ: Số 41 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 147/XNKTL-PTKD ngày 05/10/2021 của Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá về việc miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ (có hiệu lực 25/04/2021) quy định:

“Người nộp thuế nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều này giao toàn bộ hàng hóa đã nhập khấu cho tổ chức thuộc sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của người nộp thuế sản xuất, gia công sản phẩm sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khấu đối với hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công (bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận sản xuất thuê đơn vị khác sản xuất, gia công lại một hoặc một số công đoạn của sản phẩm xuất khẩu). Tổ chức nhận sản xuất gia công sản phẩm phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, gia công, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam. Người nộp thuế phải thực hiện thông bảo cơ sở sản xuất, gia công của tổ chức nhận sản xuất, gia công, cơ sở sản xuất, gia công lại của đơn vị nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Trường hợp người nộp thuế thông báo cơ sở sản xuất, gia công lại của đơn vị nhận sản xuất, gia công lại, hợp đồng sản xuất, gia công lại không đủng thời hạn theo quy định của pháp luật hải quan thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021.

Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá do không phải đơn vị sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của các Công ty sản xuất thuốc lá (Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá chỉ là chi nhánh của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam) do đó không đáp ứng điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để SXXK.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá)
Số hiệu 5419/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 17/11/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá)
Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá)