Hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCP)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 10/07/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4619/TCHQ-TXNK

V/v Hàng hóa nhập khẩu để SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCP

(Số 04 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 131/NBC ngày 25/6/2020 của Tổng Công ty may Nhà Bè -CTCP về việc xin tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất nhưng thuê gia công doanh nghiệp khác gia công lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Ngày 17/01/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 663/BTC-CST trả lời Tổng Công ty may Nhà Bè -CTCP về vướng mắc chính sách thuế nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Theo đó, vướng mắc của Tổng Công ty may Nhà Bè -CTCP đã được tổng hợp và sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định. Hiện nay, dự thảo Nghị định đang được trình Chính phủ xem xét, ký ban hành.

2. Về hàng hóa nhập khẩu để gia công

Do không có hồ sơ cụ thể nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời vướng mắc của doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp cung cấp gửi hồ sơ, thông tin cụ thể về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty may Nhà Bè -CTCP được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

 

Hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCP)
Số hiệu 4619/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCP)
Hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCP)