Hoàn thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 25/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1958/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương

(KCX Đồng An, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19022020/PGI-VAT ngày 19/02/2020 của Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương về việc xử lý thuế GTGT nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 16836/BTC-TCHQ ngày 13/12/2017, công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018, Tổng cục Hải quan đã công văn số có 8168/TCHQ-TXNK ngày 14/12/2017, công văn số 160/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2020, công văn số 10418/TXNK-CST ngày 05/11/2019 hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ tỉnh Bình Dương;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Hoàn thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương)
Số hiệu 1958/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hoàn thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương)
Hoàn thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương)