Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h50 ngày 24/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7434/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội

(Lô D1, KCN Quế Võ, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số NST/102020 ngày 06/11/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội đề nghị hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT nộp nhầm nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 16836/BTC-TCHQ ngày 13/12/2017, công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu (đính kèm). Theo đó, trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký với bên nước ngoài (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12) đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì số thuế GTGT đã nộp được xác định là số thuế nộp thừa và cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội nghiên cứu nội dung công văn số 16836/BTC-TCHQ, công văn số 12247/BTC-CST nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lê Như Quỳnh

 

 

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội)
Số hiệu 7434/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội)
Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK (Công ty TNHH Dịch vụ thép NST Hà Nội)