Hướng dẫn phân loại mặt hàng bể bơi phao (Công ty TNHH Kho vận Globalcom)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 17/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3022/TCHQ-TXNK

V/v Hướng dẫn phân loại mặt hàng bể bơi phao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Kho vận Globalcom

(Địa chỉ: số nhà 215, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận nhận được công văn số GLC001/CV-TCHQ ngày 06/5/2019 của Công ty TNHH Kho vận Globalcom về việc xác định mã HS đối với mặt hàng bể bơi phao. Về việc này, Tổng cục Hải quan nhận có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015;

Để xác định mã số hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và nộp hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Hồ sơ cụ thể gồm:

a)  Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bảng phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 1 bản chụp;

c)  Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kho vận Globalcom được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Hướng dẫn phân loại mặt hàng bể bơi phao (Công ty TNHH Kho vận Globalcom)
Số hiệu 3022/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn phân loại mặt hàng bể bơi phao (Công ty TNHH Kho vận Globalcom)
Hướng dẫn phân loại mặt hàng bể bơi phao (Công ty TNHH Kho vận Globalcom)