Hướng dẫn thủ tục (Công ty Cổ phần Silkroad Vina)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h30 ngày 20/10/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6751/TCHQ-TXNK

V/v Hướng dẫn thủ tục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Silkroad Vina

(Số 17A, Vsip II-A, KCN Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 02/2020 ngày 14/08/2020 của Công ty cổ phần Silkroad Vina về giải trình về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và xin hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS . Về việc này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc tách mẫu đang lưu tại Chi cục Kiểm định Hải quan 3:

Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 về hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu:

“b) Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên.

Mẫu lưu được sử dụng khi người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật hoặc giải quyết khiếu nại. ”

Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Kiểm định Hải quan 3 để thực hiện.

2. Về phân loại mặt hàng:

Cục Thuế Xuất nhập khẩu đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Chế phẩm điều chế chất phụ gia bê tông (Prepared additives for cements mortars or concrete) PCA1000”. Cục Thuế Xuất nhập khẩu sẽ có công văn hồi đáp Công ty trong thời gian sớm nhất.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty được biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lê Mạnh Tưởng;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Hướng dẫn thủ tục (Công ty Cổ phần Silkroad Vina)
Số hiệu 6751/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 19/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thủ tục (Công ty Cổ phần Silkroad Vina)
Hướng dẫn thủ tục (Công ty Cổ phần Silkroad Vina)