Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài (Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 19/05/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 668/GSQL-TH

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hồng  Tiến Thái Bình

(Đ/c Số 52, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 18/CV-TB ngày 2/4/2016 của Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài (Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình)
Số hiệu 668/GSQL-TH Ngày văn bản 18/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài (Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình)
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài (Công ty TNHH MTV Hồng Tiến Thái Bình)