Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 12/09/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5975/TCHQ-GSQL

V/v Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC- TCHQ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nộp C/O (trừ C/O mẫu VK, KV và mẫu EA) sau thời điểm làm thủ tục hải quan là "Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan..."

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O như sau:

Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh khi thực hiện, các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có hướng dẫn xử lý.

Yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai công văn hướng dẫn này tại các điểm làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 5975/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 11/09/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O (HQ các tỉnh, thành phố)
Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O (HQ các tỉnh, thành phố)