Khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm (Một số doanh nghiệp)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 03/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1254/TCHQ-TXNK

V/v Khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Công ty TNHH XNK Sáu Tám Vạn;

(127/30 Bình Lợi, Q. Bình Thạnh, TP. HCM)

- Công ty TNHH TMDV Trung Thành Phát;

(52/50 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạch, Q. Tân Phú, TP. HCM)

- Công ty TNHH TM Việt Án;

(58/1 Tô Ngọc Vân, P.Thạch Xuân, Q.12. TP .HCM)

- Công ty TNHH DV XNK Phương Hạnh;

(1073/1 quốc lộ 1A, khu phố 1, P. Thạch Xuân, Q.12, TP. HCM)

- Công ty TNHH DV XNK Nguyễn Ngọc;

(164/6 đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, TP. HCM)

- Công ty TM DV Đầu tư Coram.

(20/3A1 Bùi Thị Xuân, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/STV-TCHQ/2019 ngày 3/10/2019 của Công ty TNHH XNK Sáu Tám Vạn, công văn số 002/TTP- TCHQ/2019 ngày 3/10/2019 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Thành Phát, công văn số 002/VA-TCHQ/2019 ngày 2/10/2019 của Công ty TNHH TM Việt Ấn, công văn số 002/PH-TCHQ/2019 ngày 3/10/2019 của Công ty TNHH DV XNK Phương Hạnh, công văn số 001/NN-TCHQ/2019 ngày 2/10/2019 của Công ty TNHH TM DV XNK Nguyễn Ngọc và công văn số 002/2019/CORAM-TCHQ ngày 2/10/2019 của Cong ty TM DV Đầu tư CORAM (Công ty) về việc đề nghị được khai bố sung lại mã số hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu, hoàn lại số thuế nhập khẩu và VAT đã nộp thừa cho các tờ khai nhập khẩu giai đoạn 20/3/2015-14/4/2017 cho mặt hàng đá Granite (G664) tự nhiên nguyên liệu dạng tấm đã đánh bóng một mặt, xuất xứ Trung Quốc. Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về sử dụng Thông báo kết quả phân loại hàng hóa số 2341/TB-TCHQ ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan:

Căn cứ khoản 1.g Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cũng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khấu, nhập khấu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Trường hợp các Công ty sử dụng Thông báo kết quả phân loại hàng hóa số 2341/TB-TCHQ ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan (áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Red Win) để khai bổ sung mã số cho hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn từ 20/3/2015 đến 14/4/2017 là không phù hợp với quy định nêu trên.

2. Về thủ tục khai bổ sung:

Căn cứ Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

Trường hợp khi hàng hóa đã được thông quan, trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan, nộp các chứng chứng liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan và bị xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định, việc khai sửa tờ khai được thực hiện trên từng tờ khai.

Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan do người khai hải quan nộp, trường hợp đủ cơ sở xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp, cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục khai bổ sung cho doanh nghiệp theo quy định.

3. Về xử lý hoàn trả tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Điều 131, 132, Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 64, 65, điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khấu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Việc xử lý tiền thuế được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 131, 132, Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 64, 65, điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC nêu trên.

4. Về xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét việc thực hiện thủ tục khai bổ sung nêu tại điểm 2 và hồ sơ từng trường hợp cụ thể, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục đăng ký tờ khai căn cứ các quy định tại các văn bản nêu trên để xem xét việc xử lý vi phạm (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm (Một số doanh nghiệp)
Số hiệu 1254/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm (Một số doanh nghiệp)
Khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm (Một số doanh nghiệp)