Khai mã số HS mặt hàng Rutile >87% (Công ty Cổ phần Đường Lâm)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 08/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5863/TCHQ-TXNK

V/v Khai mã số HS mặt hàng Rutile >87%

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường Lâm

(Đ/c: Tầng 6 tòa nhà Viettel KDC Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV-CTĐL ngày 21/9/2018 của Công ty cổ phần Đường Lâm về việc xác định mã số HS mặt hàng Rutile >87%. Về việc này, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính Phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; tham khảo nội dung công văn ngày 2/10/2013 của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng Rutile thì:

Mặt hàng Rutile hàm lượng >87% có mã số HS 2823.00.00.30 tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

2. Để được hướng dẫn về việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Cổ phần Đường Lâm liên hệ với Chi cục Hải quan Bình Thuận - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Đường Lâm biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Nguyễn Dương Thái;

- Chi cục HQ Bình Thuận;

- Cục Kiểm định HQ;

- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Trịnh Mạc Linh

 


 

 

 

Khai mã số HS mặt hàng Rutile >87% (Công ty Cổ phần Đường Lâm)
Số hiệu 5863/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Khai mã số HS mặt hàng Rutile >87% (Công ty Cổ phần Đường Lâm)
Khai mã số HS mặt hàng Rutile >87% (Công ty Cổ phần Đường Lâm)