Kiểm tra chất lượng mặt hàng tời cửa cuốn chạy bằng điện nhập khẩu (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Phước NT)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 25/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1933/TCHQ-TXNK

V/v Kiểm tra chất lượng mặt hàng tời cửa cuốn chạy bằng điện nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Phước NT

(Địa chỉ: số 16 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 463/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ liên quan đến phản ánh của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Phước NT về việc kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng tờ cửa cuốn chạy bằng điện (mã số 84253100) nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục 7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2018/TT- BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mặt hàng tời điện (mã số 84253100) thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan, cơ quan kiểm tra là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008), đối với hàng hóa nhóm 2 áp dụng biện pháp công bố hợp quy dựa trên kết quả của chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu do cơ quan kiểm tra có thẩm quyền cấp để được xem xét thông quan hàng hóa.

Do vậy, khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng tời điện (mã số 84253100), doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan bản thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp để được xem xét thông quan hàng hóa (trừ các trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng quy định tại Nghị định sô 74/2018/NĐ-CP, Điều 22 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- VCCI;

- TT Vũ Thị Mai;

- Cục HQ các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Kiểm tra chất lượng mặt hàng tời cửa cuốn chạy bằng điện nhập khẩu (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Phước NT)
Số hiệu 1933/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Kiểm tra chất lượng mặt hàng tời cửa cuốn chạy bằng điện nhập khẩu (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Phước NT)
Kiểm tra chất lượng mặt hàng tời cửa cuốn chạy bằng điện nhập khẩu (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trung Phước NT)