Mã số hàng hóa xuất khẩu ( Công ty cổ phần Bảo Âu)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 07/06/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3759/TCHQ-TXNK

V/v Mã số hàng hóa xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Bảo Âu

(Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Viettel Tuyên Quang, đường Bình Thuận, tổ 26 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 49/BC-BA ngày 22/5/2019 của Công ty cổ phần Bảo Âu (Công ty) về việc giải đáp mã hàng hóa cụ thể đối với sản phẩm xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 quy định: "Phân loại hàng hóa đế xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đế xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. ”

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan: "Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ” .

Đối chiếu thông tin được cung cấp và quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định mã số đối với mặt hàng nêu tại công văn số 49/BC-BA. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Mã số hàng hóa xuất khẩu ( Công ty cổ phần Bảo Âu)
Số hiệu 3759/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã số hàng hóa xuất khẩu ( Công ty cổ phần Bảo Âu)
Mã số hàng hóa xuất khẩu ( Công ty cổ phần Bảo Âu)