Mã số HS hàng hóa mặt hàng nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHh Milensea)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h45 ngày 23/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1796/TCHQ-TXNK

V/v Mã số HS hàng hóa mặt hàng nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHh Milensea

(Tầng 9, Tòa nhà Rosana, số 60 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2020/CV ngày 30/01/2020 của Công ty TNHH Milensea (Công ty) hỏi mã HS của mặt hàng nhập khẩu là nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa ; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, Công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Mã số HS hàng hóa mặt hàng nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHh Milensea)
Số hiệu 1796/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã số HS hàng hóa mặt hàng nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHh Milensea)
Mã số HS hàng hóa mặt hàng nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHh Milensea)