Mã số HS hàng hóa nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHH Milensea)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h45 ngày 08/01/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 168/TCHQ-TXNK

V/v Mã số HS hàng hóa nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Milensea

(Tầng 9, Tòa nhà Rosana, số 60 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/2019/CV ngày 01/12/2019 của Công ty TNHH Milensea (Công ty) hỏi mã HS của mặt hàng nhập khâu là nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đế kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Do thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên cơ quan Hải quan không đủ cơ sở xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu Việt Nam.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu với các văn bản pháp luật để xác định, khai báo mã số cho hàng hóa theo đúng quy định hoặc liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cuc Hải quan thông báo để Công ty biết và thưc hiên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Mã số HS hàng hóa nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHH Milensea)
Số hiệu 168/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã số HS hàng hóa nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHH Milensea)
Mã số HS hàng hóa nước hoa hồng, muối tẩy tế bào chết và mặt nạ bùn (Công ty TNHH Milensea)