Mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu (Công ty TNHH DEKALB Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 07/06/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3726/TCHQ-TXNK

V/v Mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

(Centec Tower, số 72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số DK1505/CV2019 ngày 15/5/2019 của Công ty TNHH DEKALB Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn về mã số HS đối với mặt hàng Hạt giống dưa hấu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT- BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Chú giải pháp lý 3 Chương 12 quy định:

“Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hat đậu tằm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là "hạt để gieo trồng".

Tuy nhiên, nhóm 12.09 khôns áp dụng đối với những loai sau, cho dù dùng để gieo trồng:

... (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11. ”

Trường hợp mặt hàng được xác định là Hạt giống dưa hấu, dùng để gieo trồng thì được phân loại thuộc nhóm 12.07, mã số 1207.70.00 " - Hạt dưa (melon seeds)”.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế đối chiếu với hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH DEKALB Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu (Công ty TNHH DEKALB Việt Nam)
Số hiệu 3726/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu (Công ty TNHH DEKALB Việt Nam)
Mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu (Công ty TNHH DEKALB Việt Nam)