Mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 10/11/2017

Ộ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7379/TCHQ-TXNK

V/v Mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô

(Lô NM 9D, KCN Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô về mã số đối với mặt hàng Hương liệu thức ăn chăn nuôi tại công văn không số ngày 6/10/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích đế kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Tại Chương 23, nội dung nhóm 23.09 "Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật".

Tại Chương 33, nội dung nhóm 33.02 "Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phấm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống".

Tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới nhóm 23.09 và 33.02,

Đối chiếu với nội dung nhóm 23.09, nhóm 33.02, Chú giải pháp lý Chương 23 và 33, tham khảo chú giải chi tiết HS, mặt hàng Công ty nhập khẩu có bản chất là chế phẩm dùng để tạo hương cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phù hợp phân loại thuộc nhóm 33.02, mã số 3302.90.00.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô)
Số hiệu 7379/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô)
Mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Phát triển khoa học trí tuệ Hoa Đô)