Miễn thu tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 03/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 48/TCHQ-KTSTQ

V/v Miễn thu tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam

(Đ/c: số 485 đường Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 0910/CCBV ngày 09/10/2018 của Công ty THMHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam (gọi tắt là Công ty) về việc miễn thu tiền chậm nộp phát sinh do ấn định thuế qua kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng đường trắng tinh luyện nhập khẩu theo các tờ khai hải quan số 10108082461 ngày 14/10/2016 và số 10120268702 ngày 29/12/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ mục a, khoản 5, Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định:

"Các tờ khai hải quan đăng kỷ kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”;

- Theo đó, đối với các tờ khai nhập khẩu nêu trên của Công ty do được đăng ký sau ngày 01/7/2013, nên thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó và phải tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế ấn định kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp thuế;

- Cádh tính số tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 66, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Vũ Thị Mai;

- TCT Nguyễn Văn Cẩn;

- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, KTSTQ (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Miễn thu tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)
Số hiệu 48/TCHQ-KTSTQ Ngày văn bản 03/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Miễn thu tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)
Miễn thu tiền chậm nộp (Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam)