Nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ (Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 20/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:7390/TCHQ-GSQL

V/v Nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh

Trả lời các công văn số 12/2020/CV-VNFLOUR và công văn số 1 l/2020/CV-NSX đề ngày 29/9/2020 của Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh về việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Mục b.2 Khoản 2 Mục 4 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu CPTPP để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt: “Khai bồ sung và nộp 01 bản chính chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan”.

2. Về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 quy định “Trường hợp người khai hải quan khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 5 Thông tư này nhưng khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quá thời hạn theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, cơ quan hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định.’’

Theo đó, trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp không đúng quy định, cơ quan hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Vũ Thị Mai;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ (Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh)
Số hiệu 7390/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 20/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ (Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh)
Nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ (Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh)