Nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 06/07/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4520/TCHQ-GSQL

V/v Nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua,Tổng cục Hải quan nhận phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến đề nghị được nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khấu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khấu ưu đãi đặc biệt. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với lô hàng nhập khâu có thuế suất thuế nhập khấu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khấu ưu đãi đặc biệt, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận và kiểm tra C/O theo quy định trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn nộp C/O cho lô hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu; không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị nợ C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và khai báo việc nộp bổ sung C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Số hiệu 4520/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 05/07/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt