Nộp tiền và trừ lùi tự động (Công ty cổ phần Hateco Logicstics)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 09/06/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2796/TCHQ-TXNK

V/v Nộp tiền và trừ lùi tự động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Hateco Logicstics

(Khu công nghiệp Sài Đồng B, P. Bạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 40 ngày 21/5/2021 của Công ty cổ phần Hateco Logictisc về việc cấp tài khoản nộp tiền và tự động trừ lùi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ- CP được sửa đổi tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 14 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Trường hợp nộp thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện theo quy định tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC. Việc thu nộp thuế được thực hiện bằng các phương thức

+ Nộp thuế qua ngân hàng (nộp tại quầy hoặc qua các ứng dụng nộp thuế do ngân hàng cung cấp).

+ Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

+ Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu.

(Phụ lục kèm theo)

Cơ quan hải quan hạch toán trừ nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và tính tiền chậm nộp (nếu có) ngay sau khi nhận thông tin nộp tiền điện tử do ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước truyền qua cổng thanh toán điện tử hải quan.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 44 ngân hàng thương mại. Do đó Công ty có thể tham khảo thêm phương thức nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu để phù hợp với hàng hóa bưu chính/chuyển phát nhanh. Đề nghị đơn vị căn cứ tình hình thực tế để nộp thuế theo các phương thức nộp thuế nêu trên.

- Trường hợp Công ty thực hiện nộp thuế thay cho chủ hàng theo quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC thì số tiền thuế, phí hải quan dự kiến phát sinh phải nộp được nộp vào tài khoản tiền gửi của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh tại Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Hateco Logictisc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- CT Lê Như Quỳnh;

- Cục CNTT&TKHQ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Nộp tiền và trừ lùi tự động (Công ty cổ phần Hateco Logicstics)
Số hiệu 2796/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nộp tiền và trừ lùi tự động (Công ty cổ phần Hateco Logicstics)
Nộp tiền và trừ lùi tự động (Công ty cổ phần Hateco Logicstics)