Phân loại động cơ máy thủy (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h15 ngày 31/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 729/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại động cơ máy thủy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng

- Công ty TNHH ô tô Đông Hải

(261 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 080618 ngày 08/06/2018 và số 220618 ngày 22/06/2018 của Công ty TNHH ô tô Đông Hải (Công ty) về vướng mắc phân loại liên quan đến “động cơ máy thủy” (Marine propulsion engines). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 112/ĐKVN- CN ngày 08/01/2019;

1. Về mặt công dụng, động cơ diesel được phân biệt như sau:

- Động cơ diesel chính để lai chân vịt đẩy tàu.

- Động cơ diesel phụ để lai máy phát điện hoặc các thiết bị khác trên tàu (Ví dụ: bơm, máy neo, tời...).

- Đối với tàu thủy sử dụng động cơ điện để lai hệ trục chân vịt đẩy tàu thì động cơ diesel được sử dụng để lai máy phát điện cấp điện cho động cơ lai hệ trục chân vịt.

2. Đối với mặt hàng thực tế nhập khẩu của Công ty, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra, căn cứ thực tế hàng hóa, trường hợp xác định mặt hàng do Công ty nhập khẩu là động cơ diesel phụ dùng để lai máy phát điện, cấp điện cho động cơ điện lai hệ trục chân vịt để đẩy tàu thì xem xét phân loại tại phân nhóm 8408.10 " Động cơ máy thủy (Marine propulsion engines)”, mã số chi tiết căn cứ theo công suất của từng loại động cơ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ô tô Đông Hải và Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục Đăng Kiểm Việt Nam;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại động cơ máy thủy (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)
Số hiệu 729/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại động cơ máy thủy (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)
Phân loại động cơ máy thủy (HQ Hải Phòng; Công ty TNHH ô tô Đông Hải)