Phân loại hàng hóa chế phẩm làm đầy da (Công ty TNHH BMS Vina)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 05/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 80/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa chế phẩm làm đầy da

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH BMS Vina

(Đ/c; Tầng 1, Trung tâm thương mại Riverside Mail thuộc tòa nhà Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 13122018/CV-01 ngày 13/12/2018 của Công ty TNHH BMS Vina về việc ban hành Thông báo Kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2017 của Tổng cục Hải quan:

- Tiết 1, Khoản 1, Điều 12 quy định “mẫu hàng hóa có kết quả phân tích và mã số phân loại phù hợp với quy định tại điếm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC thì đơn vị kiểm định ban hành Thông báo phân tích kèm mã sổ hàng hóa theo mẫu sổ 04/TBKQPTPL/20Ỉ 7 ban hành kèm theo quy chế này"

- Khoản 1, Điều 14 quy định “Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa là căn cứ đế đơn vị yêu cầu phân tích áp mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế và chỉnh sách quản lỷ hàng hóa xuất khau, nhập khẩu theo quy định"

Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm định Hải quan 1 đã ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 532/TB-KĐ1 ngày 13/11/2018 đối với mặt hàng có tên khai báo là “Chất làm đầy da (fìller) dùng trong thấm mỹ" được Công ty TNHH BMS Vina nhập khẩu tại tờ khai số 102144118422/A11 ngày 31/7/2018 tại Chi cục Hải quan CK Sân bay QT Nội Bài, trong đó xác định mặt hàng có kết quả phân tích là "Chế phẩm làm đầy da thành phần gồm Axit Hyaluronic và Lìdocaine, dạng đóng gói bán lẻ” được phân loại vào mã số 3304.99.90 (phân loại trên cơ sở Thông báo kết quả phân loại số 13572/TB- TCHQ ngày 07/11/2014 của Tổng cục Hải quan).

Đề nghị Công ty TNHH BMS Vina căn cứ các văn bản hướng dẫn nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan CK Sân bay QT Nội Bài để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BMS Vina biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo và đăng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);

- Bộ Tài chính (để báo cáo);

- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Phân loại hàng hóa chế phẩm làm đầy da (Công ty TNHH BMS Vina)
Số hiệu 80/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 03/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa chế phẩm làm đầy da (Công ty TNHH BMS Vina)
Phân loại hàng hóa chế phẩm làm đầy da (Công ty TNHH BMS Vina)