Phân loại hàng hóa (Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 28/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 585/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc

(Số 2, Ngách 17, ngõ 192, Đường Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HQ-VL/01 ngày 18/10/2018 của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc về việc xin điều chỉnh mã HS hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Trên cơ sở báo cáo của Cục HQ tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 2958/HQLS-TXNK ngày 03/12/2018 và ý kiến của Cục Kiểm định Hải quan tại công văn số 29/KĐHQ-KĐ ngày 11/01/2019; Trên cơ sở Thông báo kết quả phân loại số 7109/TB-TCHQ ngày 27/7/2016 của Tổng cục Hải quan;

Trên cơ sở tài liệu kèm theo công văn nêu trên của Công ty, mặt hàng có tên gọi vang cơ hiệu KIWI KF-X6 là thiết bị xử lý các tín hiệu âm thanh đầu vào như từ Micro, đầu CD/DVD/VOD sau đó đưa ra hệ thống loa ngoài qua các cổng khác nhau. Mặt hàng có các núm cho phép chỉnh tín hiệu âm khác nhau như bass, treble, delay... và chỉnh âm lượng đầu ra cho micro và nhạc, có chức năng khuếch đại và trộn các tín hiệu âm thanh (công suất 25W), phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.18, mã số 8518.50.90 “- - Loại khác”. Do mặt hàng là thiết bị hoàn thiện, độc lập, không phải bộ phận nên không phù hợp với mã số 8518.90.90 như Công ty đề cập tại công văn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn;

- Cục KĐHQ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại hàng hóa (Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc)
Số hiệu 585/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa (Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc)
Phân loại hàng hóa (Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc)