Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 28/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2945/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam.

(Tầng 5, số 24C, Phan Đăng lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 01-2018/LMS/TCHQVN ngày 02/05/2018 của Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam vướng mắc khi nhập khẩu các mặt hàng là bộ phận/phụ kiện thay thế có mã HS nằm ngoài giấy chứng nhận đầu tư. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư thì: 

"Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan".

Đề nghị Công ty căn cứ quy định dẫn trên để thực hiện và liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể trong trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái

- Cục Giám sát quản lý

- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

   

Trịnh Mạc Linh

 

 

Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam)
Số hiệu 2945/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam)
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam)